مکالمه حضوری ولی به روش غیرمستقیم!؟

یکی از روش های بسیار پرکاربرد و عملی برای کسانی که میخواهند بطور واقعی سطح اسپیکینگ خود را ارتقاع دهند.

در این روش از هیچ کتابی استفاده نخواهد شد!

 IELTISH = IELTS + ENGLISH