دنیا انگلیسی صحبت میکنه. چرا تو نه؟

از حدود 7.5 میلیارد مردم جهان، 1.5 میلیارد زبان انگلیسی صحبت می کنند که 20 درصد جمعیت زمین است. اگر چه زبان مادری اکثر این افراد، انگلیسی نیست!

***

The World Speaks English. Why Don’t You?IELTISH

 IELTISH = IELTS + ENGLISH